سفارش تبلیغ
صبا ویژن

به سوی آینده سبز

اگر انسان به منشا رزق و روزی خود توکل کامل داشته باشد، صاحب برکاتی بیکران و پایان پذیر خواهد بود. منتها ایمان یا توکل باید مقدم بر ظهور نعمت باشد. " بر وفق ایمان تو را عطا می شود"*. " پس ایمان، اعتماد به چیزهای امید داشته شده است و برهان چیزهای نادیده."** چون ایمان چشم از هدف بر نمی دارد و تصاویر منفی و مخالف را از برابر چشم کنار می زند. و زیرا که در موسم آن درو خواهیم کرد اگر ملول نشویم.

فلورانس اسکاول شین

 

*   یعنی هرگونه تو برخورد کنی با تو همان گونه برخورد می شود.

**  یعنی ایمان به چیزهایی که می توانی داشته باشی. چیزهایی که الان نداری ولی امید داری.(ایمان به غیب)


ارسال شده در توسط

نه هیچ انسانی دشمن توست و نه هیچ انسانی دوست تو، بلکه هر انسان معلم توست.

پس آدمی باید غرور و تعصب را کنار بگذارد و آنچه را که هر انسانی به ناچار باید به او بیاموزاند، بیاموزد تا هر چه زودتر درسهایش را فرا بگیرد و آزاد و رها شود.

فلورانس اسکاول شین


ارسال شده در توسط

اگر کسی موفقیت بطلبد اما اوضاع را برای شکست آماده کند، دچار همان وضعی خواهد شد که برای آن تدارک دیده است.
فلورانس اسکاول شین


ارسال شده در توسط